na okres od 16 czerwca do 15 lipca 2020 r.

1. O zgodę i miłość w Ojczyźnie naszej.
2. Za dzieci skrzywdzone fizycznie, psychicznie, wykorzystane seksualnie, zaniedbane, a także za tych którzy krzywdzą dzieci.
3. O oddalenie pandemii koronawirusa.

Intencje stałe

1. W intencjach Ojca Świętego.
2. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
3. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
4. Za chorych, cierpiących i umierających.
5. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
6. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
7. Za wszystkich parafian.